ریحانه علی حسینی
دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات