گروه پژوهشی تجارت الکترونیکی شناختی

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان انصاری، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه اول، گروه پژوهشی تجارت الکترونیکی شناختی

شماره تماس: 37934521 -031

پست الکترونیکی: ec.ui.ac.ir[at]gmail.com